Marketingové analýzy

Marketingový audit (alebo aj marketingová diagnostika) je súbor nástrojov a analýz, ktoré dajú klientovi reálny obraz o stave marketingu, a to aj v náväznosti na ďalšie činnosti v spoločnosti, ako napr.: predaj, výroba a pod. Pre jednoduchosť by sme to mohli porovnať s diagnostikou pri lekárskych prehliadkach. Aj naše zdravie (rovnako ako firemné) je dynamickou premennou, ktorá sa mení v závislosti na čase a podmienkach. Neustále sa meniaci trh prináša so sebou neustále nové výzvy a prekážky, na ktoré pokiaľ firma nezareaguje včas, môže ju to dostať do veľkých, mnohokrát až fatálnych problémov.  

Cieľom marketingového auditu je zistiť funčnosť marketingu vzhľadom ku stanoveným cieľom spoločnosti, prostredníctvom analýz, testov, prípadne experimentálnych metód a to tak, aby sa zabezpečila čo najvyššia miera efektivity vynaložených prostriedkov na marketing (resp. niektorú z jeho častí, napr.: reklamu).

Kedy uvažovať nad marketingovým auditom?

 • pokles trhového podielu
 • pokles záujmu o výrobky či služby
 • nové výrobky, či služby nenapĺňajú stanovené ciele
 • neexistencia definície zákazníckych segmentov
 • neexistenia marketingových plánov a stratégií
 • časté striedanie reklamných agentúr (napr.: z dôvodu nedosiahnutia stanovených komunikačných cieľov a pod.)
 • chýbajúci personál zodpovedný výlučne za marketing
 • náhodné a dopredu neplánované marketingové aktivity
 • chýbajúci rozpočet na marketingové aktivity a ich vyhodnocovanie

PONÚKAME VÁM NASLEDOVNÉ SLUŽBY

 • analýzy interného prostredia 
 • analýzy externého prostredia
 • analýzy trendov
 • produktové analýzy (analýza životného cyklu, 3-stupňová analýza produktu...)
 • analýzy výkonnosti kampaní
 • testy
 • experimentálne metódy (napr.: zisťovanie preferencií zákazníka a pod.)
Niekoľko myšlienok na zamyslenie
 • podľa štatistík iba niečo viac ako 20% spoločností s počtom zamestnancov do 50 má funkčné marketingové oddelenie
 • 40% spoločností do 50 zamestnancov má marketingové oddelenie suplované, outsourceované alebo zdieľané v rámci spoločnosti s inými profesiami
 • iba 35% spoločností robí pravidelné marketingové aktivity, na ktoré vyčleňuje viac ako 5% svojho obratu

Rozsah a hĺbku analýz navrhneme na základe osobnej konzultácie, pri ktorej sa stanovia aj ciele marketingového auditu. Záverom marketingového auditu je záverečná správa zahŕňajúca súbor doporučení alebo prípadných opatrení. 

 

Zaujímate sa o marketingový audit?

Bez obáv nás kontaktujte. Stretneme sa s Vami a pripravíme Vám riešenie, ktoré bude plne zohľadňovať Vaše potreby a finančné možnosti. Objednajte si konzultáciu.

Otestujte marketingový potenciál firmy

Jednoduchým testom zistíte, ako je na tom Váš marketing. Jeho vyplnenie zaberie menej ako 5 minút a výsledky dostanete po jeho vyplnení do mailu. Zistite si to malou analýzou.